translation in progress

Mitä toimikunnat tekevät?

Yhdistyksen toimintaa suunnittelevat ja toteuttavat toimikunnat hallituksen päätösten mukaisesti. Yhdistystoiminnassa mukanaolo edesauttaa tarkastuskulttuurin omaksumisessa ja edistää sitä kautta tarkastajan kypsymistä laadukkaaseen asiakaspalveluun. Kuulumalla yhdistykseen ja toimimalla sen hyväksi henkilöt osoittavat olevansa sitoutuneita ammattiinsa ja arvostavansa sen edustamia arvoja.

Ammatillisten asioiden toimikunta

Tehtävät:
Tarjota ajanmukaista tietoa ja ohjeistusta yhdistyksen jäsenistölle ammatin käsitteistöistä, metodologioista ja tekniikoista.
Suorittaa IIA:n ohjekokonaisuuden käännöstyöt juoksevasti tarpeellisilta osin.
Suorittaa muut tarpeelliset käännöstyöt.
Valmistella yhdistyksen kannanotot sisäisen tarkastuksen ammattiin suoraan tai epäsuorasti vaikuttavista ammatillisista asioita.
Huolehtia siitä, että tiedot, ohjeet ja standardit ovat jäsenistön saatavilla IIAF:n www-sivuilla.
Ylläpitää yhdistyksen kirjastoa.
Huolehtia toimikuntaa koskevan IIAF:n www-sivun ajantasaisuudesta
Toimikunnan puheenjohtajan ja vähintään kahden kolmasosan jäsenistä tulee olla sertifioituja sisäisiä tarkastajia.

Eettisten asioiden toimikunta

Tehtävät:
Seurata ja kehittää yleisesti eettisiin asioihin liittyviä toimintamalleja
Valmistella hallitukselle eettisiin asioihin liittyviä lausuntoja, tulkintaohjeita tai suosituksia
Ylläpitää IIA:a:n eettisten normien suomenkielistä käännöstä
Kouluttaa jäsenistöä ja muita sisäisen tarkastuksen intressipiirejä eettisissä asioissa
Tukea muita toimikuntia eettisissä asioissa
Huolehtia siitä, että eettiset säännöt, lausunnot ja kannanotot ovat jäsenistön saatavilla IIAF:n www-sivuilla
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta

Viestintätoimikunta

Tehtävät:
Edistää yhdistyksen tunnettuutta sekä sisäisen tarkastajan ammatin ja jäsenyyden arvostusta
Kehittää jäsenetujen kokonaisuutta
Kehittää yhdistykselle joustavat ja toimivat suhteet eri tiedotusvälineisiin
Järjestää kuukausikokoukset ja joululounas
Huolehtia yhtenäisestä ja aktiivisesta jäsentiedottamisesta toiminnanjohtajan kanssa
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta
Toimikuntaan tule kuulua vähintään yksi sertifioitu sisäinen tarkastaja. Yhdistyksen toiminnanjohtajan tulee osallistua toimikunnan työhön.

Syynissä-toimitusvaliokunta

Tehtävät:
koordinoida ja koota Syynissä lehden aineisto ja julkaista lehti 2 kertaa vuodessa
seurata muiden ammattilehtien sisältöä, mm. Internal Auditor, Tone at the Top ja European Governance, ja sopia mahdollisten artikkeleiden käytöstä Syynissä lehdessä
järjestää yhdistyksen kuukausikokoukset
myydä mainostilaa

Julkissektoritoimikunta

Tehtävät:
Edistää ja tukea sisäisen tarkastuksen ammatin kasvua ja Sisäiset tarkastajat ry:n. tunnettuutta julkisen sektorin kaikilla tasoilla.
Koordinoida yhteistyö julkissektorin sisäiseen tarkastukseen liittyvien ammatillisten yhteisöjen kanssa
Valmistella yhdistyksen kannanotot sisäisen tarkastuksen ammattiin suoraan tai epäsuorasti vaikuttavista ammatillisista asioista julkissektorilla.
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta
Toimikunta voi jakautua jaostoihin.
Jäsenien tulee mahdollisimman hyvin edustaa poikkileikkausta julkissektorin eri osista.

Nimitystoimikunta

Tehtävät:
Valmistella nimitysasiat vaalikokoukselle siten, että hallitukseen, toimikuntiin ja muihin elimiin asetetaan ehdolle sertifioituja sisäisiä tarkastajia (CIA) ja muita yhdistyksen jäseniä toimikuntien tehtävien ja kokoonpanon edellyttämällä tavalla. Perustelluista syistä jäljempänä määritellystä kokoonpanovaateesta voidaan ehdolle asettelussa poiketa. Ehdokkailla tulee olla ensisijassa sisäisen tarkastuksen ammattitaitoa ja eri alojen toimialatuntemusta. Toimikuntien jäsenten ehdolle asettelussa tulee ottaa huomioon kierto, jatkuvuus sekä mahdollisimman kattava edustavuus eri toimialoilta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Koulutustoimikunta

Tehtävät:
Huolehtia ammatillisesta peruskoulutuksesta yhdistyksen (Oy Inreviso Ab) tarjoamien kurssien muodossa ja yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden tahojen kassa.
Huolehtia Certified Internal Auditor (CIA) tutkinnon markkinoinnista, koulutuksesta ja tutkinnon käytännön järjestämisestä Suomen CIA-yhdyshenkilön ja hänelle valitsemansa varamiehen kanssa.
Huolehtia muusta tarpeellisesta peruskoulutuksesta.
Järjestää vuorovuosin tarkastusjohdon neuvottelupäivä ja sertifioitujen sisäisten tarkastajien neuvottelupäivä
Valmistella stipendien myöntämispäätökset hallitukselle
Auttaa tutkijoita ja opiskelijoita löytämään aiheita, materiaalia ja harjoittelupaikkoja sisäisen tarkastuksen alueelta.
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta
Jäsenistä vähintään puolet tulee olla sertifioituja sisäisiä tarkastajia. Jäsenien tulee mahdollisimman hyvin edustaa poikkileikkausta yhdistyksen jäsenkunnasta. Yhdistyksen toiminnanjohtajan tulee osallistua toimikunnan työhön.

Seminaaritoimikunta

Tehtävät:
Valmistella ja organisoida yhdistyksen tarjoamat (Oy Inreviso Ab) syys- ja kevätseminaarit sekä muut mahdolliset seminaarit.
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta

Jäsenistä vähintään puolet tulee olla sertifioituja sisäisiä tarkastajia. Jäsenien tulee mahdollisimman hyvin edustaa poikkileikkausta yhdistyksen jäsenkunnasta.