Mitä toimikunnat tekevät?

Yhdistyksen toimintaa suunnittelevat ja toteuttavat toimikunnat hallituksen päätösten mukaisesti. Yhdistystoiminnassa mukanaolo edesauttaa tarkastuskulttuurin omaksumisessa ja edistää sitä kautta tarkastajan kypsymistä laadukkaaseen asiakaspalveluun. Kuulumalla yhdistykseen ja toimimalla sen hyväksi henkilöt osoittavat olevansa sitoutuneita ammattiinsa ja arvostavansa sen edustamia arvoja.

Kiinnostuitko?

Lisätietoa toimikunnista ja pienryhmistä – lähetä sähköpostia sisaiset.tarkastajat@theiia.fi ja olemme sinuun yhteydessä.

Advocacy -toimikunta

Advocacy-toimikunnan työn tavoite on ammattimme arvostuksen nostaminen sidosryhmien keskuudessa. Tavoitteeseen on pyritty ja pyritään yhteistyössä kaikkien yhdistyksemme toimikuntien kanssa.

Advocacy-strategian mukaisesti tavoitteeseen pyritään edistämällä sisäisen tarkastuksen asemaa keskeisenä osana hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää, vaikuttamalla käytössä oleviin standardeihin, lainsäädäntöön, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin edistäen ammattistandardien mukaista ymmärrystä sisäisestä tarkastuksesta sekä edistämällä sisäisen tarkastuksen yhtenäistä toimintatapaa Suomessa.

Ammatillisten asioiden toimikunta

Tehtävät:
Tarjota ajanmukaista tietoa ja ohjeistusta yhdistyksen jäsenistölle ammatin käsitteistöistä, metodologioista ja tekniikoista.
Suorittaa IIA:n ohjekokonaisuuden käännöstyöt juoksevasti tarpeellisilta osin.
Suorittaa muut tarpeelliset käännöstyöt.
Valmistella yhdistyksen kannanotot sisäisen tarkastuksen ammattiin suoraan tai epäsuorasti vaikuttavista ammatillisista asioita.
Huolehtia siitä, että tiedot, ohjeet ja standardit ovat jäsenistön saatavilla IIAF:n www-sivuilla.
Huolehtia toimikuntaa koskevan IIAF:n www-sivun ajantasaisuudesta
Toimikunnan puheenjohtajan ja vähintään kahden kolmasosan jäsenistä tulee olla sertifioituja sisäisiä tarkastajia.

Eettisten asioiden toimikunta

Tehtävät:
Seurata ja kehittää yleisesti eettisiin asioihin liittyviä toimintamalleja
Valmistella hallitukselle eettisiin asioihin liittyviä lausuntoja, tulkintaohjeita tai suosituksia
Osallistua IIA:n eettisten sääntöjen suomenkielisen käännöksen ylläpitoon
Kouluttaa jäsenistöä ja muita sisäisen tarkastuksen intressipiirejä eettisissä asioissa
Tukea muita toimikuntia eettisissä asioissa
Huolehtia osaltaan siitä, että eettiset säännöt, lausunnot ja kannanotot ovat jäsenistön saatavilla IIAF:n www-sivuilla
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta
Käsitellä eettisiä kysymyksiä ja rikkomusepäilyjä

Julkissektoritoimikunta

Toimikunta toimii yhdistyksessä julkisen sektorin sisäistä tarkastusta koskevien asioiden foorumina sekä tekee yhteistyötä muiden tarkastusyhteisöjen ja sidosryhmiensä kanssa. Toimikunnan tehtävänä on edistää ja tukea sisäisten tarkastajien ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä sekä sisäisen tarkastuksen ammatin tunnettuutta ja vetovoimaisuutta julkisella sektorilla.

Käytännössä toimikunnan tehtäviä ovat esimerkiksi:
- valmistella yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi sisäisen tarkastuksen ammattiin liittyviä tai vaikuttavia lausuntoja esim. lainsäädännön valmistelua varten
- jakaa yhdistyksen kautta tietoa jäsenille muutoksista tai uudistuksista, joita tapahtuu sisäisen tarkastusta koskevissa asioissa erityisesti julkisella sektorilla
- tuottaa julkista sektoria koskevia julkaisuja, muistioita, artikkeleita tai toimintaperiaatesuosituksia yhdistyksen ja jäsenten käyttöön
- olla aktiivisesti mukana yhdistyksen koulutus- ja seminaaritoiminnassa
- toimia julkisen sektorin sisäisen tarkastuksen asiantuntijatahona yhdistyksessä
- toimia pohjoismaisten yhdistysten (IIA) julkissektorin tarkastajien verkostossa
- tehdä aloitteita ECIIA:n julkissektorin komitealle ja ottaa kantaa/osallistua komitean työstämiin aiheisiin.

Aktiivisen toimikuntatyön avulla yhdistys saa näkyvyyttä julkisen sektorin eri toimijoiden ja asiantuntijoiden piirissä. Jäsenistö edustaa mahdollisimman kattavasti poikkileikkausta julkishallinnon eri sektoreista.”

Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunta keskittyy yhdistyksen jäsenten ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Koulutustoimikunnan tehtävinä on:
Sisäisen tarkastuksen ammattiin liittyvien koulutus- ja osaamistarpeiden tunnistaminen
Ammatillisen peruskoulutuksen ja muun koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja tarjoaminen yhdistyksen (Oy Inreviso Ab) järjestämillä kursseilla ja yhteistyötahojen kanssa.
Certified Internal Auditor (CIA) tutkinnon markkinointi, koulutus ja tutkinnon käytännön järjestäminen Suomen CIA-yhdyshenkilön kanssa
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta.
Jäsenistä vähintään puolet tulee olla sertifioituja sisäisiä tarkastajia. Jäsenien tulee mahdollisimman hyvin edustaa poikkileikkausta yhdistyksen jäsenkunnasta. Yhdistyksen toiminnanjohtajan tulee osallistua toimikunnan työhön.

Nimitystoimikunta

Tehtävät:
Nimitystoimikunta valmistelee nimitysesitykset hallitukselle ja vuosikokoukselle. Ehdokkailla tulee olla ensisijaisesti sisäisen tarkastuksen ammattitaitoa ja eri alojen toimialatuntemusta.

Seminaaritoimikunta

Tehtävät:
Valmistella ja organisoida yhdistyksen tarjoamat (Oy Inreviso Ab) syys- ja kevätseminaarit sekä muut mahdolliset seminaarit.
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta

Jäsenistä vähintään puolet tulee olla sertifioituja sisäisiä tarkastajia. Jäsenien tulee mahdollisimman hyvin edustaa poikkileikkausta yhdistyksen jäsenkunnasta.

Viestintätoimikunta

Tehtävät:
Toimikunnan tehtävänä on yhteistyössä yhdistyksen henkilökunnan kanssa tuottaa, aktivoida ja julkaista ajankohtaisia artikkeleita ja kirjoituksia yhdistyksen verkkosivuilla. Lisäksi tehtävänä on järjestää yhdistyksen jäsenkokoukset eri yhteisöjen vieraana, jäsenten ammatillisen osaamisen kehittämiseksi ja jäsenten välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi, yhdistyksen strategian mukaisesti.

Data- ja analytiikka -pienryhmä

Pienryhmä, joka keskittyy data-analytiikan käyttöön tarkastuksissa sekä digitalisaatioon tarkastuskohteena. Pienryhmätoiminnan tavoitteena on jakaa avoimesti toisillemme ja myös laajemmin IIA:n jäsenkunnalle aiheen tiimoilta tietoa, ideoita ja käytäntöjä.

Toimintatapa:
1. Tunnistetaan ja kuvataan valmiit ohjeet ja viitekehykset liittyen sisäisen tarkastuksen data-analytiikkaan
2. Käytännön esimerkkien kautta pyritään yhdessä löytämään parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja
3. Jaetaan informaatiota olemassa olevista välineistä ja palveluista

Finanssialan intressiryhmä

Finanssialan intressiryhmä keskustelee yhdessä ajankohtaisista teemoista finanssialan tarkastajien kesken.
Ryhmä seuraa ja tarjoaa tietoa finanssialan sääntelyyn liittyvistä muutoksista, ja jakaa hyviä käytäntöjä ja tietoa parhaista tarkastustekniikoista finanssialalla.
Lisäksi ryhmä tuo esille käytännön esimerkkejä ja kokemuksia tarkastuksista finanssialalla, sekä edistää ja tukee finanssialalla toimivien tarkastajien ammatillista kehittymistä.

Pienten tarkastusorganisaatioiden pienryhmä

Pienryhmä pienille 1-2 hengen sisäisen tarkastuksen organisaatioille. Pienryhmä tarjoaa vertaissparrausta ja ajatusten vaihtoa pienille tarkastusorganisaatioille oman arjen tueksi.

Tarkastusjohtajien Round Table

Sisäisen tarkastusten toiminnasta vastaaville henkilöille luottamuksellinen yhteisö keskusteluun ja kokemusten
vaihtoon ammatillisissa asioissa, erityisesti sisäisen tarkastuksen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä asioissa.

Terveydenhuollon pienryhmä - ammatillinen yhteisö terveydenhuoltosektorin sisäisille tarkastajille

Terveydenhuollon pienryhmä on yhdistyksen terveydenhuoltosektorin sisäisten tarkastajien ammatillinen yhteisö, joka tarjoaa jäsenilleen kehittämistyön vertaistukea ja ammatin kehittämistä tukevan verkoston.
Pienryhmän tavoitteena on oppia kokemuksesta ja toinen toisiltaan, jakaa ja levittää hyviä käytänteitä ja edelleen kehittää niitä yhdessä, edistää ammatin tunnettavuutta ja vaikuttaa terveydenhuoltosektorin sisäisen tarkastuksen asioihin mm. valmistelemalla lausuntoja yhdistyksen hallitukselle käsiteltäväksi.
Pienryhmän yhteistyö muiden asiantuntijoiden, yhdistyksen jäsenistön ja muiden toimikuntien kanssa on tiivistä. Eniten yhteistyötä pienryhmä tekee julkissektori-, koulutus- ja seminaaritoimikuntien kanssa.
Ryhmän työn keskiössä on ollut hyvinvointialueiden sisäisten tarkastajien verkosto ja hyvinvointialueen lakisääteisen sisäisen tarkastuksen työhön liittyvät teemat ja ammatin tunnettuuden edistäminen