Mitä toimikunnat tekevät?

Yhdistyksen toimintaa suunnittelevat ja toteuttavat toimikunnat hallituksen päätösten mukaisesti. Yhdistystoiminnassa mukanaolo edesauttaa tarkastuskulttuurin omaksumisessa ja edistää sitä kautta tarkastajan kypsymistä laadukkaaseen asiakaspalveluun. Kuulumalla yhdistykseen ja toimimalla sen hyväksi henkilöt osoittavat olevansa sitoutuneita ammattiinsa ja arvostavansa sen edustamia arvoja.

Advocacy -toimikunta

Advocacy-toimikunnan työn tavoite on ammattimme arvostuksen nostaminen sidosryhmien keskuudessa. Tavoitteeseen on pyritty ja pyritään yhteistyössä kaikkien yhdistyksemme toimikuntien kanssa.

Advocacy-strategian mukaisesti tavoitteeseen pyritään edistämällä sisäisen tarkastuksen asemaa keskeisenä osana hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää, vaikuttamalla käytössä oleviin standardeihin, lainsäädäntöön, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin edistäen ammattistandardien mukaista ymmärrystä sisäisestä tarkastuksesta sekä edistämällä sisäisen tarkastuksen yhtenäistä toimintatapaa Suomessa.

Ammatillisten asioiden toimikunta

Tehtävät:
Tarjota ajanmukaista tietoa ja ohjeistusta yhdistyksen jäsenistölle ammatin käsitteistöistä, metodologioista ja tekniikoista.
Suorittaa IIA:n ohjekokonaisuuden käännöstyöt juoksevasti tarpeellisilta osin.
Suorittaa muut tarpeelliset käännöstyöt.
Valmistella yhdistyksen kannanotot sisäisen tarkastuksen ammattiin suoraan tai epäsuorasti vaikuttavista ammatillisista asioita.
Huolehtia siitä, että tiedot, ohjeet ja standardit ovat jäsenistön saatavilla IIAF:n www-sivuilla.
Huolehtia toimikuntaa koskevan IIAF:n www-sivun ajantasaisuudesta
Toimikunnan puheenjohtajan ja vähintään kahden kolmasosan jäsenistä tulee olla sertifioituja sisäisiä tarkastajia.

Eettisten asioiden toimikunta

Tehtävät:
Seurata ja kehittää yleisesti eettisiin asioihin liittyviä toimintamalleja
Valmistella hallitukselle eettisiin asioihin liittyviä lausuntoja, tulkintaohjeita tai suosituksia
Ylläpitää IIA:a:n eettisten normien suomenkielistä käännöstä
Kouluttaa jäsenistöä ja muita sisäisen tarkastuksen intressipiirejä eettisissä asioissa
Tukea muita toimikuntia eettisissä asioissa
Huolehtia siitä, että eettiset säännöt, lausunnot ja kannanotot ovat jäsenistön saatavilla IIAF:n www-sivuilla
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta

Julkissektoritoimikunta

Toimikunta toimii yhdistyksessä julkisen sektorin sisäistä tarkastusta koskevien asioiden foorumina sekä tekee yhteistyötä muiden tarkastusyhteisöjen ja sidosryhmiensä kanssa.
Toimikunta tehtävänä on edistää ja tukea sisäisten tarkastajien ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä sekä sisäisen tarkastuksen ammatin tunnettuutta ja vetovoimaisuutta julkisella sektorilla.
Käytännössä toimikunnan tehtäviä ovat esimerkiksi:
- valmistella yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi sisäisen tarkastuksen ammattiin liittyviä tai vaikuttavia lausuntoja esim. lainsäädännön valmistelua varten
- jakaa tietoa muutoksista tai uudistuksista, joita tapahtuu sisäisen tarkastusta koskevissa asioissa erityisesti julkisella sektorilla
- valmistella julkista sektoria koskevia julkaisuja, muistioita, artikkeleita tai toimintaperiaatesuosituksia yhdistyksen ja jäsenten käyttöön
- olla aktiivisesti mukana yhdistyksen koulutus- ja seminaaritoiminnassa
- toimia julkisen sektorin sisäisen tarkastuksen asiantuntijatahona yhdistyksessä

Aktiivisen toimikuntatyön avulla yhdistys saa näkyvyyttä julkisen sektorin eri toimijoiden ja asiantuntijoiden piirissä.
Jäsenistö edustaa mahdollisimman kattavasti poikkileikkausta julkishallinnon eri sektoreista.

Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunta keskittyy yhdistyksen jäsenten ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Koulutustoimikunnan tehtävinä on:
Sisäisen tarkastuksen ammattiin liittyvien koulutus- ja osaamistarpeiden tunnistaminen
Ammatillisen peruskoulutuksen ja muun koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja tarjoaminen yhdistyksen (Oy Inreviso Ab) järjestämillä kursseilla ja yhteistyötahojen kanssa.
Certified Internal Auditor (CIA) tutkinnon markkinointi, koulutus ja tutkinnon käytännön järjestäminen Suomen CIA-yhdyshenkilön kanssa
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta.
Jäsenistä vähintään puolet tulee olla sertifioituja sisäisiä tarkastajia. Jäsenien tulee mahdollisimman hyvin edustaa poikkileikkausta yhdistyksen jäsenkunnasta. Yhdistyksen toiminnanjohtajan tulee osallistua toimikunnan työhön.

Nimitystoimikunta

Tehtävät:
Valmistella nimitysasiat vaalikokoukselle siten, että hallitukseen, toimikuntiin ja muihin elimiin asetetaan ehdolle sertifioituja sisäisiä tarkastajia (CIA) ja muita yhdistyksen jäseniä toimikuntien tehtävien ja kokoonpanon edellyttämällä tavalla. Perustelluista syistä jäljempänä määritellystä kokoonpanovaateesta voidaan ehdolle asettelussa poiketa. Ehdokkailla tulee olla ensisijassa sisäisen tarkastuksen ammattitaitoa ja eri alojen toimialatuntemusta. Toimikuntien jäsenten ehdolle asettelussa tulee ottaa huomioon kierto, jatkuvuus sekä mahdollisimman kattava edustavuus eri toimialoilta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Aktiivisen toimikuntatyön avulla yhdistys saa näkyvyyttä julkisen sektorin eri toimijoiden ja asiantuntijoiden piirissä.
Jäsenistö edustaa mahdollisimman kattavasti poikkileikkausta julkishallinnon eri sektoreista.

Seminaaritoimikunta

Tehtävät:
Valmistella ja organisoida yhdistyksen tarjoamat (Oy Inreviso Ab) syys- ja kevätseminaarit sekä muut mahdolliset seminaarit.
Huolehtia toimikuntaa koskevien IIAF:n www-sivujen ajantasaisuudesta

Jäsenistä vähintään puolet tulee olla sertifioituja sisäisiä tarkastajia. Jäsenien tulee mahdollisimman hyvin edustaa poikkileikkausta yhdistyksen jäsenkunnasta.

Viestintätoimikunta

Tehtävät:
Koordinoida ja koota ajankohtaisia artikkeleita ja julkaisuja, seurata muiden ammattilehtien sisältöä, mm. Internal Auditor, Tone at the Top ja European Governance, ja sopia mahdollisten artikkeleiden käytöstä yhdistyksen verkkosivuilla.
Järjestää yhdistyksen kuukausikokoukset.

Viestintätoimikunnan esittelyvideo Jäsenosiossa: https://theiia.fi/jasenalue/toimikunnat/syynissa-toimitus/

Data- ja analytiikka -pienryhmä

Pienryhmä, joka keskittyy data-analytiikan käyttöön tarkastuksissa sekä digitalisaatioon tarkastuskohteena. Pienryhmätoiminnan tavoitteena on jakaa avoimesti toisillemme ja myös laajemmin IIA:n jäsenkunnalle aiheen tiimoilta tietoa, ideoita ja käytäntöjä.

Toimintatapa:
1. Tunnistetaan ja kuvataan valmiit ohjeet ja viitekehykset liittyen sisäisen tarkastuksen data-analytiikkaan
2. Käytännön esimerkkien kautta pyritään yhdessä löytämään parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja
3. Jaetaan informaatiota olemassa olevista välineistä ja palveluista

Finanssialan intressiryhmä

Finanssialan intressiryhmä keskustelee yhdessä ajankohtaisista teemoista finanssialan tarkastajien kesken.
Ryhmä seuraa ja tarjoaa tietoa finanssialan sääntelyyn liittyvistä muutoksista, ja jakaa hyviä käytäntöjä ja tietoa parhaista tarkastustekniikoista finanssialalla.
Lisäksi ryhmä tuo esille käytännön esimerkkejä ja kokemuksia tarkastuksista finanssialalla, sekä edistää ja tukee finanssialalla toimivien tarkastajien ammatillista kehittymistä.

Pienten tarkastusorganisaatioiden pienryhmä

Pienryhmä pienille 1-2 hengen sisäisen tarkastuksen organisaatioille. Pienryhmä tarjoaa vertaissparrausta ja ajatusten vaihtoa pienille tarkastusorganisaatioille oman arjen tueksi.

Tarkastusjohtajien Round Table

Sisäisen tarkastusten toiminnasta vastaaville henkilöille luottamuksellinen yhteisö keskusteluun ja kokemusten
vaihtoon ammatillisissa asioissa, erityisesti sisäisen tarkastuksen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä asioissa.

Terveydenhuollon pienryhmä - ammatillinen yhteisö terveydenhuoltosektorin sisäisille tarkastajille

Terveydenhuollon pienryhmä on yhdistyksen terveydenhuoltosektorin sisäisten tarkastajien ammatillinen yhteisö, joka tarjoaa jäsenilleen kehittämistyön vertaistukea ja ammatin kehittämistä tukevan verkoston.
Pienryhmän tavoitteena on oppia kokemuksesta ja toinen toisiltaan, jakaa ja levittää hyviä käytänteitä ja edelleen kehittää niitä yhdessä, edistää ammatin tunnettavuutta ja vaikuttaa terveydenhuoltosektorin sisäisen tarkastuksen asioihin mm. valmistelemalla lausuntoja yhdistyksen hallitukselle käsiteltäväksi.
Pienryhmän yhteistyö muiden asiantuntijoiden, yhdistyksen jäsenistön ja muiden toimikuntien kanssa on tiivistä. Eniten yhteistyötä pienryhmä tekee julkissektori-, koulutus- ja seminaaritoimikuntien kanssa.
Pienryhmän yhteistyön keskiössä tulee seuraavien vuosien aikana olemaan mm. hyvinvointialueiden perustamiseen ja niiden toiminnan kehittämiseen liittyvät teemat ja sisäisen tarkastuksen ammatin tunnettavuuden edistäminen.