Ammatillisten käytäntöjen ajatusmalli

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa IIA:n (The Institute of Internal Auditors) kansainvälinen ammatillisten käytäntöjen ajatusmalli (International Professional Practices Framework = IPPF). Virallisessa ohjeistuksessa on toiminta-ajatuksen lisäksi kuusi kokonaisuutta, joista osa on velvoittavia, osa suositeltuja. The IPPF: The Framework for Internal Audit Effectiveness -video

Toiminta-ajatus

Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatus ilmaisee, mitä sisäinen tarkastus pyrkii saavuttamaan organisaatiossa. Toiminta-ajatuksen asema uudessa ammatillisessa ohjeistuksessa on tarkkaan harkittu: Se osoittaa, miten sisäisen tarkastuksen tehtävissä toimivien tulisi hyödyntää koko ajatusmallia tukeakseen toiminta-ajatuksen toteutumista.

Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatuksena on lisätä ja turvata organisaation arvoa tarjoamalla riskiperusteista ja objektiivista varmistusta, neuvoja ja näkemyksiä.

Määritelmä

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Pääperiaatteet

  • Toimii rehellisesti
  • On ammattitaitoinen ja huolellinen
  • On objektiivinen ja puolueeton
  • Toiminta ohjautuu organisaation strategioiden, tavoitteiden ja riskien mukaisesti
  • On organisatorisesti riippumaton ja sillä on riittävät voimavarat
  • Toiminta on laadukasta ja sitä kehitetään jatkuvasti
  • Viestii tuloksellisesti
  • Tarjoaa riskilähtöistä varmistusta
  • On näkemyksellinen, ennakoiva ja tulevaisuuteen suuntautunut
  • Edistää organisaation kehittymistä

Eettiset säännöt

Eettisten sääntöjen tarkoituksena on edistää sisäisen tarkastuksen ammattietiikkaa. Ne koskevat sekä henkilöitä että sisäisen tarkastuksen palveluja tuottavia yksiköitä ja ovat luonteeltaan velvoittavia.

Katso lisää ›

Sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit

Ammattistandardit ovat sisäisen tarkastuksen luonnetta ja toteutusta kuvaavia keskeisiä periaatteita. Ne muodostavat sisäisen tarkastuksen toteutusta ja edistämistä tukevan ajatusmallin. Ammattistandardit ovat luonteeltaan velvoittavia.

Katso lisää ›