Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 7.4.2014

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sisäiset tarkastajat ry, ruotsiksi Interna revisorer rf. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä The Institute of Internal Auditors – Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Sisäiset tarkastajat ry:n tarkoitus on olla tunnustettu, arvostettu ja johtava sisäisen tarkastuksen asiantuntija, kouluttaja ja tutkimustyön tukija sekä sisäisen tarkastuksen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja sisäisen tarkastajan ammatin arvostuksen ja tunnettuuden edistäjä Suomessa.
Tässä tarkoituksessa yhdistys

2.1 edistää sisäisen tarkastuksen ammatillista osaamista ja ammatillista arvostusta

2.2 edistää sisäisten tarkastajien keskuudessa rehellisyyden ja eettisyyden periaatteita sekä niiden noudattamista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

2.3 tarjoaa sisäistä tarkastusta, sen ammattiosaamista ja -menetelmiä koskevaa tietoa jäsenilleen, muille asiasta kiinnostuneille samoin kuin suurelle yleisölle,

2.4 tukee, edistää ja harjoittaa sisäistä tarkastusta koskevaa tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä voittoa tavoittelematta neuvontatoimintaa.

2.5 toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja läheisessä yhteistyössä alan kansainvälisten järjestöjen kanssa.

3. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat ne sisäiset tarkastajat tai sisäisestä tarkastuksesta kiinnostuneet henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäseniksi ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja toimintaperiaatteita.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, opettaja- ja opiskelijajäseniä, eläkeläisjäseniä, yhteisöjäseniä ja kunniajäseniä. Opettaja- ja opiskelijajäseniä voivat olla päätoimiset opettajat ja opiskelijat sekä eläkeläisjäseniä vakituisesta työelämästä pois jääneet henkilöt.

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle jäsen- ja liittymismaksua vuosikokouksen päätösten mukaisesti. Jäsenmaksu voidaan vhvistaa eri jäsenryhmille erisuuruiseksi.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistykseen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kaikilla jäsenryhmillä on yhtäläinen äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla. Jäsenelle voidaan antaa varoitus rikkomuksen laadun mukaan. Yhdistyksen kurinpitorangaistuksista päättää jäsentä kuultuaan hallitus, joka voi antaa tarkempia toimintaohjeita asiasta ja valtuuttaa hallituksen alaisen toimikunnan tekemään esityksen siitä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Yhdistyksen hallinto

Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen yleisen toiminnan johtaminen ja valvominen. Tehtäväänsä toteuttaessaan hallitus voi asettaa avukseen tilapäisiä ja pysyviä toimikuntia. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan seuraavan vuosikokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajan ja vähintään puolet jäsenistä tulee valintahetkellä olla päätoimisia omassa organisaatiossa toimivia sisäisiä tarkastajia.

Hallitus voi nimittää yhdistykselle toiminnanjohtajan.

Yhdistykselle valitaan vuosikokouksessa yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

5. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu niin usein kuin yhdistyksen asiat vaativat, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

6. Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin taikka se tai ne henkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajalle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

8. Yhdistyksen kokoukset

8.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä aikana toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan
valinta,
2. hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena,
3. tilinpäätöksen esittäminen sekä tilintarkastuskertomus,
4. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle,
5. hallituksen jäsenluvun vahvistaminen
6. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä sihteerin valinta,
7. yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta,
8. alkaneen toimikauden toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen,
9. muut vuosikokoukselle esitetyt asiat.

8.2. Ylimääräiset kokoukset

Vuosikokouksen lisäksi yhdistys voi pitää myös ylimääräisiä kokouksia yhdistyslain 20 §:n mukaisesti.

9. Kutsut kokouksiin

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta toimitettava kirjallisesti ja/tai julkaistava yhdistyksen kotisivuilla ja/tai postitettava yhdistyksen tiedossa oleviin jäsenten sähköpostiosoitteisiin ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi aiotut asiat.

10. Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muutosta tai yhdistyksen purkamista koskevan ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä sisäistä tarkastusta edistäviin tarkoituksiin purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.