‹ Takaisin

Syyskuu 2/2019 – UPM Internal Audit 100 years 9 September 2019

UPM Internal Audit – 100 years of assurance and support

Picture 1: Eino Lundvall

UPM’s first Internal Auditor hired by Kymi Ltd 1.10.1919. Internal Audit department was established 9.9.1919.

The first UPM’s predecessor companies were listed in the Helsinki Stock Exchange in 1915. A few years later, 9th September in 1919, Kymmene Ltd’s Board of Directors decided that since the company’s operations had expanded so much it was necessary to hire an Internal Auditor. At the time Auditor duties were to perform accounting assurance, audit the company’s warehouses and act as a deputy to the Chief Accountant.

Picture 2: Veli Colérus (Chief Auditor) and Ole Sjövall (Auditor) celebrating Internal Audit’s 50th year 9.9.1969 in Helsinki.

Today, the role of Internal Audit is much broader and the duties more diverse. The main role of Internal Audit is to assist the UPM Board of Directors in their oversight responsibilities and to report to the Audit Committee and Management of findings and recommendations resulting from conducted audits.

Picture 3: UPM Internal Audit today. Arto Tenhula, SVP Internal Audit (in front of the photo) heading the Team of seven Auditors. Mrs. Irene Wu is missing from the photo.

 

Looking at the big picture

“In our work, we are privileged to see the company as a whole. We are an independent organisation and we work with all UPM Businesses and Functions.  We aim at identifying synergies, sharing best practices and giving support in developing the company and its processes”, says Arto Tenhula, SVP Internal Audit.  “It is great to realise, how much UPM has deep industry-specific knowhow in different types of operations and enormous people capital with diverse backgrounds and cultures.”

Internal Audit provides both traditional and consultative assurance. Traditional role of auditing has focused on evaluating existing operations and assuring the control and governance processes. Today, the role of consultative assurance is increasing. With new businesses, projects – or emerging risks – Internal Audit is participating early on to ensure that risk mitigation processes and criteria are built in from the beginning.

“In practice our work is about listening, enhancing the culture of integrity, utilising great deal of data and subject matter expertise to understand bigger picture and identify opportunities for improvement,” concludes Arto Tenhula.

It is worth noting that the IIA was established in New York in 1941 and hence UPM Internal Audit can be regarded as one of the true pioneers of internal audit even in a global context.

Picture 4: IIA Corporate Seal

IIA Finland congratulates UPM Internal Audit and wishes a successful next century!

Picture 5: UPM Internal Audit Team today consists of the Chief Audit Executive and seven Business Area dedicated roles, serving the specific needs of each business and function. Occasionally, internal or external Guest Auditors are complementing competence requirements for specific engagements. Auditors are working in close cooperation with other internal and external assurance service providers. They also evaluate the effectiveness of the overall control environment besides audit engagements for various topics.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

UPM:n sisäinen tarkastus – 100 vuotta varmennusta ja tukea

Kuva 1: Eino Lundvall

Ensimmäinen sisäinen tarkastaja, jonka Kymi Oy palkkasi 1.10.1919. Sisäinen tarkastusosasto perustettiin 9.9.1919.

Ensimmäiset UPM:n edeltäjäyhtiöt listattiin Helsingin pörssiin vuonna 1915. Muutamaa vuotta myöhemmin, 9.9.1919, Kymmene Oy:n hallitus päätti, että yhtiön toiminta oli laajentunut siinä määrin, että sisäisen tarkastajan palkkaaminen oli tarpeen. Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluivat tilinpäätöksen ja yhtiön varastojen tarkastaminen, sekä pääkirjanpitäjän varahenkilönä toimiminen.

Kuva 2: Veli Colérus (päätarkastaja) ja Ole Sjövall (tarkastaja) juhlivat sisäisen tarkastuksen 50. vuotta 9.9.1969 Helsingissä.

Sisäisen tarkastuksen rooli on nykyään merkittävästi laajempi ja tehtävät monipuolisemmat. Sisäisen tarkastuksen päätehtävä on avustaa UPM:n hallitusta valvontatehtävässä ja raportoida tarkastusvaliokunnalle sekä johdolle tarkastusten tuloksista ja niiden pohjalta tehdyistä suosituksista.

Kuva 3: UPM:n sisäinen tarkastus nykyään. Arto Tenhula (kuvassa edessä) johtaa seitsemän tarkastajan tiimiä. Kuvasta puuttuu Irene Wu.

Näköalapaikka

”Meillä on tehtävässämme etuoikeus nähdä yhtiön toimintaa laajasti. Olemme itsenäinen organisaatio, joka toimii yhteistyössä kaikkien UPM:n liiketoimintojen ja funktioiden kanssa.  Pyrimme tunnistamaan synergioita, jakamaan parhaita käytäntöjä ja tukemaan linjajohtoa kehitystyössä”, toteaa sisäisen tarkastuksen johtaja Arto Tenhula.  ”On hienoa huomata, kuinka paljon UPM:llä on syvällistä alakohtaista tietotaitoa erilaisissa toiminnoissa ja osaavaa henkilöstöä erilaisista taustoista ja kulttuureista.”

Sisäinen tarkastus tekee sekä perinteisiä että konsultoivia tarkastustoimeksiantoja. Perinteisillä tarkastustoimeksiannoilla arvioidaan nykyisiä toimintoja ja varmistetaan niiden valvonta- ja hallinnointiprosesseja. Konsultoivan tarkastuksen kysyntä on viime vuosina kasvanut. Uusien liiketoimintojen, hankkeiden tai mahdollisesti kehittyvien keskeisten riskien varmennukseen sisäinen tarkastus osallistuu jo suunnitteluvaiheessa, jotta riskien hallintaan tähtäävät toimet ja kriteerit on otettu huomioon alusta lähtien.

”Käytännössä työssämme on kyse kuuntelemisesta, oikein toimimisen kulttuurin edistämisestä sekä valtavien tietomäärien ja eri alueiden asiantuntijuuden hyödyntämisestä. Tavoitteemme on  ymmärtää kokonaiskuvaa paremmin ja tunnistaa yhtiön kannalta relevantteja kehitysmahdollisuuksia”, Arto Tenhula tiivistää.

Huomioitavaa on, että IIA perustettiin New Yorkissa vuonna 1941, ja siksi UPM:n sisäistä tarkastusta voidaan pitää yhtenä alan aidoista pioneereista, jopa kansainvälisessä kontekstissa.

Kuva 4: IIA:n virallinen leima

IIA Finland onnittelee UPM:n sisäistä tarkastusta ja toivottaa menestyksekästä seuraavaa vuosisataa!

Kuva 5: UPM:n sisäisen tarkastuksen tiimi koostuu nykyään tarkastusjohtajasta ja seitsemästä eri liiketoiminta-alueeseen erikoistuneesta roolista, palvellen jokaisen liiketoiminnan osa-alueen ja toiminnon erityisiä tarpeita. Toisinaan sisäiset tai ulkoiset vierailevat tarkastajat täydentävät kompetenssivaatimuksia erityisiin toimeksiantoihin. Tarkastajat työskentelevät läheisessä yhteistyössä toisten sisäisten ja ulkoisten varmennuspalveluntarjoajien kanssa. He myös arvioivat yleisen kontrolliympäristön tehokkuutta eri aiheisten tarkastustehtävien lisäksi.

Avaa koko näytössä.