‹ Takaisin

Valtionhallinnon toimintojen järjestämisessä noudatettavat periaatteet

Valtionhallinnon toimintojen järjestämisessä noudatettavat periaatteet. valtion Virastossa tulee olla sisäinen tarkastus.

Valtiovarainministeriö on antanut suosituksen virastojen rakenteita ja toiminnan järjestämistä koskeviksi periaatteiksi. Suositus vahvistettiin 1. joulukuuta 2021. Suosituksessa kootaan ja selkeytetään valtionhallinnon organisaatiomuotojen valintaa koskevia periaatteita, ja se on laadittu virkamiesvalmistelun tueksi. Lisäksi siinä annetaan suosituksia ja ohjeita valtion virastojen ja laitosten rakennetta ja toiminnan järjestämistä koskien.

Suosituksessa todetaan, että

”Virastossa tulee olla sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa. Sisäinen tarkastus tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Se tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Toiminto voi olla virastojen yhteinen. Sen sijainti organisaatiossa on riippumattomuuden vuoksi perusteltua sijoittaa suoraan viraston päällikön alaisuuteen. Valtion talousarvioasetuksen 70 §:n mukaan määräykset sisäisen tarkastuksen menettelyistä ja asemasta viraston tai laitoksen organisaatiossa annetaan sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä, jonka virasto tai laitos itse vahvistaa.”

Lisäksi suosituksessa todetaan sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja johdon vastuusta seuraavasti:  

”Sisäinen valvonta on johdon vastuulla. Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaan viraston johdon on huolehdittava siitä, että virastossa toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt (sisäinen valvonta), jotka varmistavat viraston ja laitoksen talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, viraston ja laitoksen hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen ja viraston ja laitoksen johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston ja laitoksen taloudesta ja toiminnasta. Viraston ylin johto vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä hyväksyy valtion talousarviosta annetun asetuksen 65 §:n mukaisen sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman osana viraston toimintakertomusta.”

Lue koko uutinen täältä.

Lataa ”Valtionhallinnon toimintojen järjestämisessä noudatettavat periaatteet – valtion virastot” täältä.