Sisäisen tarkastuksen asema ja rooli oman organisaationsa johtamis- ja hallinnointimenettelyiden sekä sisäisen valvonnan kehittäjänä ja arvioijana

Kurssi

Aika

12.09.2017 09:00 - 13.09.2017 16:00

Paikka

Radisson Blu Royal, Helsinki

Hinta

Jäsenet: 2 pv 900 € + alv ja 1 pv 500 € + alv
(toinen tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 500 € + alv/2pv/hlö)


Muut: 2 pv 1100 € + alv ja 1 pv 700 € + alv

Kurssin kuvaus

Lisää tehokkuutta organisaation prosesseihin sisäisen tarkastuksen avulla”

  • Miten sisäisen tarkastuksen muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa tarkastajan eri rooleihin?
  • Miten sisäisen tarkastuksen toimintaohje vahvistaa tarkastuksen toimintaedellytyksiä ja edistää yhteistyötä sekä kommunikointia ylimmän sekä toimivan johdon kanssa?
  • Miten luodaan toimiva tiedonvaihto, koordinointi ja luottamus muiden sisäisten ja ulkoisten arviointi- ja varmistustoimintojen kanssa?
  • Millä tavalla toimien sisäinen tarkastus pystyy edistämään organisaationsa sisäisen valvonnan kehittymistä?
  • Miten varmistetaan laadukkaan kokonaisarvioin tuottaminen sisäisen valvonnan tilasta organisaation ylimmälle johdolle?
  • Miten voidaan arvioida sisäisen valvonnan kypsyyttä?

Kaikki kouluttajat ovat käytettävissä läpi koko kaksipäiväisen koulutuksen.

Kenelle tämä kurssi on suunniteltu?

Tämä kaksipäiväinen kurssi on suunniteltu kaikille, jotka haluavat olla mukana keskustelemassa ja oppimassa tuoreesti tapoja edelleen kehittää ja tehostaa toimintaansa ja lisätä yhteistoimintaa organisaatioidensa johtamis- ja hallintomenettelyistä ja sisäisestä valvonnasta vastaavien tahojen kanssa.

Osallistujalla on myös mahdollisuus osallistua valintansa mukaan vain joko kurssin ensimmäiselle tai toiselle päivälle.

Lue lisää päiväkohtaisesta sisällöstä:

Sisäisen tarkastuksen asema ja rooli oman organisaationsa johtamis- ja hallintomenettelyiden sekä sisäisen valvonnan kehittäjänä ja arvioijana

Varaa paikkasi ilmoittautumalla 28.8.2017 mennessä.

Aikataulu

12.09.2017

09:00 - 09:15

Puheenjohtaja puheenvuoro:
Kurssille asetetut tavoitteet ja päivän luennoitsijoiden esittely
Tuulikki Help, kurssin puheenjohtaja

09:15 - 10:30

Ensimmäisen osan aihe: Sisäisen tarkastuksen toimintaympäristö ja tarkastajan rooli

09:15 - 09:30

Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen puheenvuoro sisäisen tarkastuksen toimintaympäristön muutoksesta ja sen vaikutuksesta tarkastajan rooleihin
Kari Storckovius /Past President

09:30 - 10:30

Sisäisen tarkastuksen toimintaympäristöön ja siinä tapahtuvien muutosten vaikutusten arviointia
Mauri Mikola, Lähitapiola Oy

·   Onko tarkastaja organisaatioon kohdistuvien säädösten toteutumisen varmentaja vai onko tarkastaja toimija, joka arvioi myös organisaationsa toimintojen asianmukaisuutta ja tehokkuutta?
·   Vai onko tarkastaja henkilö, joka varmentamisen ja arvioinnin lisäksi kehittää yhdessä organisaationsa vastuutahojen kanssa ennaltaehkäisevästi sisäisen valvonnan parhaita toimintatapoja?
·   Millaisia odotuksia IIA:n standardit asettavat sisäisen tarkastuksen toiminnolle?
·   Millaisia eri vaihtoehtoja on tarkastustoiminnan asemoinnille ja miten ne vaikuttavat tarkastustoiminnan järjestämiseen?

10:30 - 10:45

Tauko

10:45 - 11:30

Finanssivalvonnan puheenvuoro
Erja Pullinen

•   Millaisia vaatimuksia Finanssivalvonta asettaa organisaation ylimmälle ja operatiiviselle johdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
•   Mitkä ovat organisaation sisäisen valvonnan kolme puolustuslinjaa ja mitkä ovat sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan- ja valvonnan sekä compliance-toiminnon vastuut ja keskinäiset suhteet valvojan näkökulmasta katsottuna?

10:45 - 14:30

Toisen osan aihe: Organisaation sisäiset vastuut sisäisen valvonnan ja johtamisjärjestelmän toimeenpanossa. Tiedonvaihto, koordinointi ja luottamus muiden sisäisten ja ulkoisten arviointi- ja varmistustoimintojen kanssa.

11:30 - 12:00

Sisäisen tarkastuksen rooli suhteessa riskienhallintaan, -valvontaan ja complianceen
Tuulikki Help, Tarkastuskoulu

·   Mikä on sisäisen tarkastuksen rooli organisaatiossa, jossa ei ole erillisiä riskienhallinnan ja compliance toimintoja?
·   Mitä näkökulmia riskienhallinnan ja -valvonnan toiminnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden tarkastamisessa tulisi ottaa huomioon?
·    Miten sovitetaan yhteen organisaation riskienhallinnan ja -valvonnan sekä sisäisen tarkastuksen näkemykset organisaation riskiasemista?

12:00 - 13:00

Lounas

13:00 - 14:00

Toisen puolustuslinjan tarkastaminen: haasteet ja hyödyt, kokemuksia Stora Enson tarkastuksista
Anne Maupin, Stora Enso Oy

·   Miksi kannattaa tarkastaa toista puolustuslinjaa?
·   Mitkä ovat tarkastusten haasteet ja tarkastuksista saadut hyödy?
·   Konkreettisia esimerkkejä Stora Enson tarkastuksista ja mitä niistä on seurannut.

14:00 - 14:30

Organisaation johtamisjärjestelmien toimivuuden arviointi
Tuulikki Help, Tarkastuskoulu

·   Onko johtamisjärjestelmän kuvaaminen ja sen toimeenpano monimutkaista ja hankalaa?
·   Miten tarkastaja voi hyödyntää alan parhaita käytäntöjä edistääkseen organisaationsa johtamisjärjestelmän kehittämistä?

14:30 - 14:45

Tauko

14:45 - 15:45

Kolmannen osan aihe: Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

14:45 - 15:45

Perustamiskirjasta ohjeet toimintaan
Pekka Hannukkala, GRC:n ja tarkastuksen ammattilainen

·   Mitä sisäisen tarkastuksen toimintaohje määrittelee ja miten sen muotoiluun vaikuttavat kansainvälinen ammatillinen ohjeistus, kansalliset lait, asetukset ja suositukset
·   Miten organisaation ylimmän johdon odotukset ja käsitykset vaikuttavat toimintaohjeen sisältöön?
·   Miten sisäisen tarkastuksen oma tahtotila vaikuttaa toimintaohjeen muotoiluun ja sen sisällön painopisteisiin?
·   Mitä tarkoitetaan sisäisen tarkastuksen ”peliteorialla”?
·   Miten sisäiselle tarkastuksen asetettuja vaatimuksia ja toiveita hallitaan?

15:45 - 16:00

Ensimmäisen päivän yhteenveto,
Tuulikki Help, kurssin puheenjohtaja

13.09.2017

09:00 - 09:15

Päivän avaus: luennoitsijoiden esittely ja päivälle asetetut tavoitteet
Tuulikki Help, puheenjohtaja

09:15 - 13:30

Neljännen osan aihe: Sisäinen tarkastus organisaationsa sisäisen valvontakulttuurin kehittäjänä.

Baltic and Scandinavian Roundtable 11.-12.5.2017, Pärnu

09:15 - 10:30

Neljännen osan aihe: Sisäinen tarkastus organisaationsa sisäisen valvontakulttuurin kehittäjänä
Tuulikki Help, Tarkastuskoulu ja Pia Linja, Yleisradio

·   Miten sisäinen tarkastus pystyy itse vaikuttamaan tehtäväalueensa laajuuteen?
·   Miten sisäinen tarkastus voi tehostaa oman organisaationsa sisäisen valvonnan kehittämistä?
·   Mitkä ovat alan kansainvälisesti parhaimmat käytännöt ja miten niistä muodostetaan looginen ja toimiva kokonaisuus?
·   Miten sisäinen tarkastus viestittää omalle organisaatiolleen ymmärrettävästi sisäisen valvonnan tehokkaasta ja kattavasta suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta aiheutuvat hyödyt?

10:30 - 10:45

Tauko

10:45 - 12:30

Workshop-työskentely: Miten sisäisen valvonnan sisältö ja siitä saatavat hyödyt viestitetään organisaation vastuutahoille
Tuulikki Help ja Pia Linja

·   Workshop, jonka aikana osallistujat luovat sisäisen valvonnan osa-alueilta organisaatiolle helposti viestittäviä kokonaisuuksia eli ”storyja” siitä, miten organisaatio voi hyödyntää sisäistä valvontaa toiminnan tehostamisessa
·   Käytettävä metodi:
–  kuvaus parhaasta toimintamallista
–  hyödyt,mikäli toimitaan kuvatun toimintamallin mukaisesti
–  miten sisäinen tarkastus varmentaa ja testaa toimintamallin
–  mitä riskejä organisaatiolle koituu siitä, ettei toimita parhaan toimintamallin mukaisesti
–  tarkastajan suositus tarvittavista kehitystoimenpiteistä
·   Läpikäytävät sisäisen valvonnan osa-alueet: strateginen suunnittelu, riskienhallinta ja -valvonta, päivittäisjohtaminen, tieto, järjestelmät, turvallisuus ja jatkuvuus, ulkoistetut toiminnot, seuranta ja raportointi
·   Workshopin aikana pienryhmät luovat erilaisia kokonaisuuksia edellä mainituista sisäisen valvonnan osa-alueista. Tuulikki ja ia ohjaavat ryhmien työtä.
·   Osa ryhmien luomista Storyistä puretaan kurssin aikana ja kaikkien ryhmien storyt dokumentoidaan, kommentoidaan ja toimitetaan osallistujille jälkikäteen

Tätä workshop-työskentelymallia on käytetty jo useissa ohjaajien pitämissä koulutuksissa Suomessa sekä toukokuussa 2017 Balttien ja Skandinavian Round Table tapahtumassa, ja saatu palaute on ollut erittäin myönteistä.

12:30 - 13:30

Lounas

13:30 - 15:45

Viidennen osan aihe: Laadukkaan sisäisen valvonnan sekä johtamis- ja hallintajärjestelmän kokonaisarvion tuottaminen

13:30 - 14:15

Tampereen kaupungin kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan selonteon perusteet
Markus Kiviaho, Tampereen kaupunki

·   Kuntalain säännökset selonteon laadinnasta
·   COSO – viitekehikon soveltaminen arviointiprosessissa
·   Tarkastustoimikunnan ja sisäisen tarkastuksen roolit ja menettelytavat selonteon valmistelussa

14:15 - 14:45

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen sisäisen valvonnan tason arvioinnin mallin esittely
Sari Ojala, Hypoteekkiyhdistys

14:45 - 15:00

Tauko

15:00 - 15:45

Miten määritellään sisäisen valvonnan kypsyys?
Tuulikki Help, Tarkastuskoulu ja Pia linja, Yleisradio

·   Voiko sisäisen valvonnan kypsyyttä arvioida yhdenmukaisesti?
·   Mitä ammatillisia viitekehikoita tarkastajalla on työkalupakissaan valvonnan kypsyyden arvioimiseksi?

Miten määritellään organisaation tehokas toiminta?
Tuulikki Help, Tarkastuskoulu ja Pia linja, Yleisradio

·   Mitä tarkastaja voi vastata, kun organisaation johto kysyy: Miten voi varmistaa tehokkaan toiminnan?

15:45 - 16:00

Kurssin yhteenveto ja kurssille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
Tuulikki Help, puheenjohtaja

Puhujat

Pekka Hannukkala

Pekka Hannukkala

GRC:n ja tarkastuksen ammattilainen, Certified Business Coach

Pekka Hannukkala on työskennellyt lähes 20 vuotta sisäisen tarkastuksen johtotehtävissä kansainvälisissä listayhtiöissä. Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti Sisäiset tarkastajat ry:n toimintaan mm. hallituksen puheenjohtajana. Pekka on myös esiintynyt luennoitsijana ja kirjoittanut artikkeleita liittyen sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan aihealueisiin. Pekka on Certified Business Coach® sekä suorittanut Kauppakamarin järjestämän Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) koulutuksen ja tutkinnon.

Tuulikki Help

Tuulikki Help

Tarkastuskoulu-Tarkastusakatemia, tarkastuksen ammattilainen

Tuulikki Help on toiminut Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian tarkastusjohtajana vuodesta 2000 alkaen. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2013, perusti Tarkastuskoulun ja on toiminut sen jälkeen itsenäisenä kouluttajana ja neuvonantajana.
Ennen vuotta 2000 Tuulikki toimi talousjohtajana useissa rakennus- ja rahoitusyhtiöissä yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
Tuulikki työskenteli Vakuutusvalvontavirastossa (nykyinen Finanssivalvonta) vuosina1996-2000
Tuulikki ollut IIA Suomen hallituksen jäsen vuosina 2003-2005 (seminaaritoimikunnan puheenjohtaja) ja uudelleen vuosina 2008 -2011 (Round Tablen perustaja ja puheenjohtaja).
Tuulikki on toiminut kouluttajana useissa koti- ja ulkomaisissa alan seminaareissa ja kirjoittanut artikkeleita sekä koti- että ulkomaisiin ammattilehtiin.

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho

Tarkastusjohtaja, JHTT, CGAP, CRMA, Tampereen kaupunki

Markus Kiviaho on erikoistunut johtamisen ja hallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omistajaohjauksen arviointeihin ja konsultaatioihin. Hän on toiminut useiden vuosien aikana sisäisen tarkastuksen johtajana Audiator - yhtiöissä vastaten sisäisen tarkastuksen palveluiden tuottamisesta valtion virastoille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Johtavana konsulttina hän vastasi FCG Konsultointi Oy:ssä mm. valtakunnallisesta Toimintakykyiset Kuntakonsernit kehittämisohjelmasta. Kiviaho on aktiivisesti osallistunut mm. kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännösten sekä Suomen Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suosituksen valmisteluun. Tällä hetkellä Kiviaho toimii Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen johtajana.

Pia Linja

Pia Linja

Yleisradio Oy, koulutustoimikunnan pj.

Pia Linja vastaa Yleisradio Oy:n sisäisestä tarkastuksesta ja toimii Sisäiset tarkastajat ry:n koulutustoimikunnan puheenjohtajana sekä on yhdistyksen hallituksen jäsen. Pia on myös Steering Group member of EBU (European Broadcasting Union). Tämän lisäksi Pia on Helsingin Ekonomien Julkishallinnon ryhmän jäsen.

Anne Maupin

Anne Maupin

Director Internal Audit, Stora Enso Oyj

Director Internal Audit (2014 - present) Responsible for internal audits, mainly focusing on the 2nd line of defence (Group Functions and similar), member of the Internal Controls steering committee and also responsible for internal audit methodology enhancement and fraud investigations.

Mauri Mikola

Mauri Mikola

Sisäisen tarkastuksen johtaja, CIA, Lähitapiola Oy

Mauri Mikola:
Mauri työskentelee LähiTapiolan sisäisen tarkastuksen johtajana. Hänellä on noin 13 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä pääosin palveluntuottajan roolissa. Mauri on toiminut pääosin rahoitus- ja vakuutus-, eläkevakuutus- ja julkisen sektorin organisaatioiden sisäisen tarkastuksen tehtävissä ja on toiminut lukuisten eri lailla asemoitujen tarkastusorganisaatioiden vetovastuussa.

Sari Ojala

Sari Ojala

Tarkastusjohtaja, CIA, CCSA, Hypoteekkiyhdistys

Sari Ojala vastaa Suomen Hypoteekkiyhdistys konsernin sisäisestä tarkastuksesta. Sarilla on usean vuoden monipuolinen kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja kokemusta raportoinnista niin keskijohdolle kuin ylimmälle johdolle.

Erja Pullinen

Erja Pullinen

Risk Specialist, Finanssivalvonta

Erja Pullinen toimii Finanssivalvonnassa riskiasiantuntijana vastuualueinaan operatiivisten riskien, maksu- ja IT- järjestelmien valvonta. Ennen Finanssivalvontaa Erja on toiminut maksujenvälityksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävissä pankissa. Erja on ollut mukana Euroopan pankkivalvojien ja keskuspankkien yhteisessä vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevässä SecuRePay-foorumissa, jossa ovat viimeksi olleet työn alla toiseen maksupalveludirektiiviin (PSD2) liittyvät turvallisuusohjeet. Lisäksi Erja on osallistunut tarkastusten koordinointiin Finanssivalvonnassa ja Euroopan yhteisessä pankkivalvonnassa (SSM). CIA-tutkinnon Erja on suorittanut vuonna 2005.

Kari Storckovius

Kari Storckovius

Kari Storckovius, CIA, CRMA, on Sisäiset tarkastajat ry:n Past President. Hän on kokenut tarkastusammattilainen, jolla on taustaa sekä palveluntuottajana että teollisuudesta. Viimeisimmäksi hän on työskennellyt Cargotec Oyj:n Audit Managerina ja Director GRC -roolissa. Hänellä on myös pitkä järjestötausta alalla - mm. Sisäiset tarkastajat ry:n edellinen puheenjohtaja, eettisen toimikunnan puheenjohtaja ja nyt toista kautta kansainvälisen IIA:n Exam Development Committeen jäsen.

Tulevat tapahtumat